ഡൽഹി കർഷക സമരത്തിനു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നവത ക്ലബ്

">

വടക്കേകാട് : ഡൽഹി കർഷക സമരത്തിനു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നവത ആർട്സ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഐ സി എ വട്ടംപാടം നവത നഗറിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അമീർ , സെക്രട്ടറി സുഫൈൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors