പുത്തമ്പല്ലി ചീരേടത്ത് വീട്ടിൽ ഗിരിജൻ നിര്യാതനായി

">

ഗുരുവായൂർ : പുത്തമ്പല്ലി ചീരേട ത്ത് വീട്ടിൽ ഗിരിജൻ (68 ) നിര്യാതനായി ഭാര്യ ഇന്ദിര, മക്കൾ വിഷ്ണു ,രാഖി . മരുമകൻ പ്രശാന്ത് സംസ്ക്കാരം വെള്ളി രാവിലെ 8:30ന് നഗരസഭ ശ്മാശനത്തിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors