ഗുരുവായൂർ കറുത്തേടത്ത് വീട്ടിൽ ബാലൻ നിര്യാതനായി

">

ഗുരുവായൂർ : ഗുരുവായൂർ കാരക്കാട് കറുത്തേടത്ത് വീട്ടിൽ ബാലൻ (65) നിര്യാതനായി . ഭാര്യ ഗീത മക്കൾ : ബബിത , ബഗീഷ് മരുമക്കൾ : സുനിൽ , ശ്യാരി സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors