ഗുരുവായൂരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പഠനോപകാരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും : എൻ കെ അക്ബർ

ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിനാവശ്യമായ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ടി വി തുടങ്ങിയവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നടപടി .ഇതിനായി നഗരസഭ ചെയർമാന്മാർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറുമാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിമാർ, ഡി ഇ ഒ ,എ ഇ ഒ തുടങ്ങിയവരുടെ യോഗം ഗുരുവായൂർ എം.എൽ.എ എൻ കെ അക്ബർ വിളിച്ചു ചേർത്തു.

Vadasheri

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയാറാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് നഗരസഭകൾക്കും പഞ്ചായത്തിനും നൽകുകയും ആയതിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. 3 ദിവസത്തിനകം ലിസ്റ്റ് അന്തിമമാക്കണമെന്നും സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ, യുവജന സംഘടനകൾ, പ്രവാസികൾ , സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങി സഹായ മനസ്ക്കരായ മുഴുവൻ പേരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠ നോപകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു

Astrologer