ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ

">

തൃശൂർ : കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍െറ പേര് വാര്‍ഡുകള്‍ / ഡിവിഷനുകള്‍ 01 ചാവക്കാട് നഗരസഭ 02-ാം ഡിവിഷന്‍ 02 വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാര്‍ഡ് (ഇന്നലെ 14എന്നത് തിരുത്തുന്നു) 03 എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ് 04 മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 07-ാം വാര്‍ഡ് 05 വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01, 09 വാര്‍ഡുകള്‍ 06 മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 03, 04, 05, 11,12, 14, 16 വാര്‍ഡുകള്‍ 07 എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01,17 വാര്‍ഡുകള്‍ 08 കടപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12-ാം വാര്‍ഡ് 09 കയ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01, 07, 08, 09, 11, 13 വാര്‍ഡുകള്‍ 10 പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 02-ാം വാര്‍ഡ് കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോണില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ വാര്‍ഡുകള്‍ / ഡിവിഷനുകള്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് വാര്‍ഡുകള്‍ / ഡിവിഷനുകള്‍ 01 നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09,11,12,13 എന്നീ വാര്‍ഡുകള്‍ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി വാര്‍ഡുകളായ 04,05,10,14 വാര്‍ഡുകള്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോണായി നിലനിര്‍ത്തുന്നു. 02 വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14-ാം വാര്‍ഡ് 03 തോളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 04,11,13 വാര്‍ഡുകള്‍ 04 വരന്തരപ്പിള്ളിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19-ാം വാര്‍ഡ് 05 എരുമപ്പെട്ടിഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 06,12,18 വാര്‍ഡുകള്‍ 06 ചേര്‍പ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12-ാം വാര്‍ഡ് 07 എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16-ാം വാര്‍ഡ് 08 വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 09-ാം വാര്‍ഡ് 09 മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01,12,17 വാര്‍ഡുകള്‍ 10 കടവല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 02-ാംവാര്‍ഡ് 11 കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14,16 വാര്‍ഡുകള്‍ 12 മേലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 05-ാം വാര്‍ഡ് 13 വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01,09,10 വാര്‍ഡുകള്‍ 14 എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ് 15 മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 06,11,14,15 വാര്‍ഡുകള്‍ 16 താന്ന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12,13 വാര്‍ഡുകള്‍ 17 നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 09-ാം വാര്‍ഡ് 18 കാട്ടകാമ്പാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 04,05,14 വാര്‍ഡുകള്‍ 19 അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12,14,15 വാര്‍ഡുകള്‍ 20 വളളത്തോള്‍നഗര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14-ാം വാര്‍ഡ് 21 കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡ് 22 ചൂണ്ടല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 07-ാം വാര്‍ഡ് 23 വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 03,15 വാര്‍ഡുകള്‍ 24 ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ 03,05,25,29,33,37,39,40 ഡിവിഷനുകള്‍ 25 കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ നഗരസഭ 29-ാം ഡിവിഷന്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors