728-90

ഒരുമനയൂർ പാലംകടവിൽ രായംമരക്കാർ വീട്ടിൽ അലിമോൻ നിര്യാതനായി

Star

ചാവക്കാട് ഒരുമനയൂർ പാലംകടവിൽ രായംമരക്കാർ വീട്ടിൽ അലിമോൻ (58) നിര്യാതനായി
ഭാര്യ: സുബൈദ
മക്കൾ:
നിയാസ് ,നസീം ,അസ് ലം