ബ്രഹ്മകുളം മണ്ണുമ്മൽ ഗോപിനാഥൻ നായർ

">

ഗുരുവായൂർ: ബ്രഹ്മകുളം മണ്ണുമ്മൽ ഗോപിനാഥൻ നായർ (73) നിര്യാതനായി ശവസംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച്ച പത്തിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors