ഗുരുവായൂർ വല്ലാശേരി ശേഖരൻ നിര്യാതനായി

">

ഗുരുവായൂർ: തൈക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫിസിന് സമീപം വല്ലാശേരി ശേഖരൻ (75) നിര്യാതനായി. (സംസ്കാരം നടത്തി. അവിവാഹിതനാണ്)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors