തമ്പുരാൻപടി കാരയൂർ ചാക്കാടി വീട്ടിൽ മാതു നിര്യാതയായി

">

ഗുരുവായൂർ: തമ്പുരാൻപടി കാരയൂർ ചാക്കാടി വീട്ടിൽ മാതു (70) നിര്യാതയായി. സംസ്ക്കാരം പിന്നിട്.മക്കൾ ഹേമമാലിനി, ശ്രീധരൻ, സീത. മരുമക്കൾ ഷാജി, അനിത, ഷാജി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors