ഗാന്ധി ദർശന സമിതി തൃശൂർ ജില്ലാ കൺവീനറായി ബദറുദ്ദീൻ ഗുരുവായൂരിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

">

ഗുരുവായൂർ : ഗാന്ധി ദർശന സമിതി തൃശൂർ ജില്ലാ കൺവീനറായി ബദറുദ്ദീൻ ഗുരുവായൂരിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജോയ്ൻറ് കൺവീനർ ആയി ജയകൃഷ്ണൻ തിരുവില്വാമലയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsors